Badania społeczne

W listopadzie i grudniu 2014 roku, w ramach projektu "Miasto Obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu" zespół Fundacji Altum przeprowadził badania społeczne w obszarze jednostek pomocniczych w Poznaniu. Na realizację badań społecznych w ramach projektu „Miasto Obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu” składały się trzy zasadnicze etapy procesu badawczego:

  • badanie CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo), zrealizowane przez firmę Pactor wśród 300 osób mieszkających w Poznaniu, w dniach 8-12 grudnia 2014 r.,
  • badanie ankietowe przeprowadzone na próbie złożonej z poznańskich radnych osiedlowych; ankiety wypełniło 178 radnych,
  • badania fokusowe - 3 zogniskowane wywiady grupowe w formie paneli dyskusyjnych przeprowadzono na próbie złożonej z przewodniczących zarządów osiedli.

Kompletny raport zawierający wszystkie wnioski z przeprowadzonych badań można pobrać tutaj.