Pytania i odpowiedzi

1) Ilu radnych zasiada w Radzie Osiedla?

W radzie osiedla zasiada 15 lub 21 osób. Zależy to od wielkości osiedla. Rada liczy 21 radnych w tych Osiedlach, które mają powyżej 20 000 mieszkańców.

2) Czy za pracę w Radzie Osiedla przysługuje wynagrodzenie?

Żaden radny osiedla nie otrzymuje wynagrodzenia za sprawowaną funkcję. Radni mogą otrzymywać diety, których wysokość ustala Rada Osiedla samodzielnie. W praktyce przeciętna dieta wynosi ok. 200 zł miesięcznie. Nie wszyscy radni pobierają diety.

3) Ile jest Osiedli w Poznaniu?

W Poznaniu są 42 Osiedla. Lista oraz mapa wszystkich Osiedli są dostępne na naszej stronie.

4) Czym różni się rada osiedla "spółdzielcza" od Rady Osiedla "miejskiej"?

Na niektórych osiedlach prowadzonych przez spółdzielnie mieszkaniowe funkcjonują rady osiedli. Ich nazwy nawiązują do osiedli, na terenie których działają (np. rada osiedla Zwycięstwa, rada osiedla Rzeczypospolitej). Te rady osiedli działają na podstawie prawa spółdzielczego. Rady Osiedli "miejskie", które będziemy wybierać 22 marca, działają w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym.

Te dwa rodzaje rad osiedli różni zakres realizowanych przez nie zadań i kompetencji oraz posiadane uprawnienia. Oba podmioty są wybierane przez mieszkańców, więc często współpracują ze sobą, działając dla dobra Poznaniaków. Jednak o remont klatki schodowej zwrócimy się do rady „spółdzielczej”, a o nowy plac zabaw przy przedszkolu do rady „samorządowej”.

5) Jak można skontaktować się ze swoją Radą Osiedla?

Każda Rada Osiedla ma swój oficjalny adres mailowy. Bardzo często Rady Osiedli prowadzą też strony internetowe czy profile w mediach społecznościowych, przez które również można nawiązać kontakt. Korespondencja jest prowadzona przez Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Urzędu Miasta Poznania:

Adres do korespondencji:
Urząd Miasta Poznania

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
ul. Libelta 16/20
61-706 Poznań

Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz na miejskim portalu osiedlowym.

Nie zapominajmy też, że na wielu Osiedlach to radni osiedlowi samodzielnie wychodzą z inicjatywą i udostępniają swoje dane kontaktowe :)

6) Gdzie znajdę skład swojej Rady Osiedla?

Składy wszystkich Rad Osiedli znajdują się na naszej stronie (wystarczy kliknąć w odpowiednie Osiedle).

9) Kto decyduje o tym, kiedy i w jaki sposób odbywają się wybory do Rad Osiedli?

Decyzję o zorganizowaniu wyborów podejmuje Prezydent Miasta Poznania w formie zarządzenia. Jest ona podawana do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia. Prezydent zarządzeniem powołuje także Miejski Zespół ds. Wyborów Osiedlowych, który bezpośrednio zajmuje się przeprowadzeniem wyborów. To Zespół decyduje o tym, jak Osiedla będą podzielone na okręgi i obwody głosowania oraz gdzie znajdą się siedziby komisji wyborczych, w których mieszkańcy będą mogli oddać głos.

10) Czy w wyborach do Rad Osiedli funkcjonują komitety partii politycznych?

Nie. Wybory osiedlowe funkcjonują inaczej niż wybory samorządowe czy parlamentarne. Oczywiście nikt nie zabrania członkom partii politycznych kandydować do Rady Osiedla, ale w radach osiedli bardziej niż w jakichkolwiek innych organach radny jest przedstawicielem mieszkańców, a nie partii politycznej.

11) Czy w wyborach do Rad Osiedli obowiązują parytety?

Nie.

12) Jaka jest różnica między "Osiedlem" a "Radą Osiedla"?

Osiedle to jednostka pomocnicza miasta Poznania, czyli wspólnota obywateli zamieszkujących określony teren. W skład Osiedla wchodzą wszyscy mieszkańcy stale zamieszkujący na jego obszarze. Rada Osiedla to organ przedstawicielski Osiedla, z konkretnymi uprawnieniami i obowiązkami. W skład rady osiedla wchodzi 15 albo 21 przedstawicieli mieszkańców, wybranych w głosowaniu powszechnym.

13) Kto decyduje o tym, ile pieniędzy ma dana Rada Osiedla?

Budżet Rady Osiedla zależy od liczby mieszkańców, powierzchni oraz podatku od nieruchomości uzyskiwanego z terenu Osiedla. Na budżet rady osiedla składają się:

  • środki naliczone proporcjonalnie do liczby ludności oraz powierzchni,
  • 5% podatku od nieruchomości z terenu Osiedla z poprzedniego roku,
  • 60% podatku od nieruchomości dla nowo oddanych budynków na terenie Osiedla (w trzech transzach)
Budżety osiedli mocno się różnią. Najmniej otrzymuje Osiedle Stary Grunwald (w 2014 r. 79 323 zł), a najwięcej Osiedle Rataje (w 2014 r. 915 332 zł).

Więcej informacji na temat systemu finansowania rad osiedli przeczytasz na Miejskim Portalu Osiedlowym.

14) Jaka jest podstawa prawna działania Osiedli w Poznaniu?

15) Spośród wszystkich kandydatów, którzy wystartowali w wyborach, kto dostaje się do Rady Osiedla?

Ten, kto zdobył najwięcej głosów. W wyborach osiedlowych obowiązuje system większościowy, wielomandatowy, co oznacza, że wyborca stawia krzyżyk przy nazwiskach tylu kandydatów, ilu radnych wybiera się w danym okręgu. Większość Osiedli nie jest podzielona na okręgi - na tych Osiedlach wyborcy mogą oddać głos na tylu kandydatów, ile jest miejsc w radzie. Mandaty zdobywają te osoby, które dostaną największą liczbę głosów.

16) Kto może brać udział w pracach Rady Osiedla?

Wszystkie działania Rady Osiedla są jawne i publiczne, więc uczestniczyć może w nich każdy obywatel, z zastrzeżeniem, że kompetencje do podejmowania decyzji w danej sprawie ma wyłącznie (w zależności od uprawnień) członek Rady Osiedla, członek Zarządu Osiedla, Komisja Rady Osiedla, Zarząd Osiedla lub cała Rada Osiedla.
Obecność mieszkańców na posiedzeniach, spotkaniach czy konsultacjach jest jednak jak najbardziej wskazana, ponieważ radni osiedlowi powinni pozostawać z nimi w stałym kontakcie.

17) Jakie inwestycje może prowadzić Rada Osiedla?

Rada jest uprawniona do realizowania inwestycji poprawiających komfort życia mieszkańców Osiedla, w ramach określonych ograniczeń budżetowych i kompetencyjnych. W praktyce Rady Osiedli prowadzą m. in. takie inwestycje, jak: budowa nowych chodników, instalacja elementów małej architektury (ławki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci, barierki), instalacja elementów monitoringu miejskiego, sadzenie zieleni, budowa boisk sportowych, zakup radiowozów, zakup wyposażenia dla placówek oświatowych i wiele innych.
Oprócz tego Rada Osiedla prowadzi szereg działań, które formalnie inwestycjami nie są, takie jak: organizowanie festynów i wydarzeń dla mieszkańców, wydawanie gazetek lokalnych, remonty dróg i placówek oświatowych, wyposażenie bibliotek i wiele innych.

18) Jaka jest różnica między Radą Miasta a Radą Osiedla?

Rada Miasta - jak sama nazwa wskazuje - jest organem samorządu całego Miasta, a Rada Osiedla - jest ograniczona do obszaru danego Osiedla. Ponadto, Rada Miasta ma większe kompetencje, a jedną z nich jest tworzenie Osiedli. Rada Miasta również określa zakres kompetencji Rad Osiedli oraz środków, którymi może ona dysponować.

19) Jak często spotyka się Rada Osiedla?

Częstotliwość spotkań Rady Osiedla jest różna na każdym Osiedlu. Podstawą działań każdej Rady jest sesja, która odbywa się raz na jeden-dwa miesiące. W ramach Rady działają również komisje tematyczne, które obradują pomiędzy sesjami (również z różną częstotliwością). Do tego każda Rada ma obowiązek prowadzenia dyżurów, ale rzadko pojawiają się na niej wszyscy radni. W międzyczasie organizowane są inne spotkania o różnym charakterze (festyny, konsultacje społeczne, podsumowanie konkursu "Zielony Poznań", spotkania świąteczne itd.).

20) Jak mogę zgłosić inicjatywę do Rady Osiedla?

Sposobów na zgłoszenie swojej inicjatywy do Rady Osiedla jest kilka. Możesz skontaktować się z Radą Osiedla mailowo, listownie lub udać się na spotkanie lub dyżur Rady Osiedla. Wszystkie dane kontaktowe zdobędziesz tutaj. Najlepszym sposobem jest jednak indywidualny kontakt z radnymi osiedlowymi. Powinni oni sami wychodzić z inicjatywą i umożliwiać skontaktowanie się z nimi. Zbliża się kampania wyborcza, więc miej oczy i uszy otwarte :)

Więcej informacji >> Miejski Portal Osiedlowy

Masz więcej pytań? Napisz do nas: osiedla@fundacja-altum.pl